ஹனுமான் சாலிசா தமிழ்

17 January 2020 மந்திரம்
aanjaneyar.jpg

வாழ்வில் உள்ள தடைகளை நீக்கும், ஆஞ்சநேயரின் ஹனுமான் சாலிசா தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் இதனைப் பாட, வாழ்வில் உள்ளத் தடைகள் நீங்கும்!

ஸ்ரீகுரு சரண் ஸரோஜ்ரஜ் நிஜ மன முகுர ஸூதார்
பரணோம் ரகுவர விமல யச ஜோ தாயக பலசார்
புத்தி ஹீன தனு ஜானி கே, ஸூமிரௌள பவன குமார் பல
புத்தி வித்யா தேஹூ மோஹிம், ஹரஹூ கலேச விகார்
ஜய ஹனுமான் ஜ்ஞான குண சாகர ஜய கபீஸ திஹூலோக உஜாகர
ராமதூத அதுலித பலதாமா அஞ்ஜனி புத்ர பவன ஸூத நாமா
மஹாவீர் விக்ரம பஜரங்கீ குமதி நிவார ஸூமதி கே ஸங்கி
கஞ்சன பரண விராஜ ஸூவேசா கானன குண்டல குஞ்சித கேசா
ஹாத் வஜ்ர ஔ த்வாஜா விராஜை காந்தே மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை
சங்கர ஸூவன கேசரீ நந்தன தேஜ ப்ரதாப மஹா ஜகவந்தன
வித்யாவான் குணீ அதி சாதுர ராம காஜ கரிபே கோ ஆதுர
ப்ரபு சரித்ர ஸூனிபே கோ ரஸியா ராம லக்ஷமண ஸீதா மன பஸியா
ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹிம் திக்காவா விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா
பீம ரூபதரி அஸூர ஸம்ஹாரே ராமசந்த்ர கே காஜ் ஸவரே
லாய ஸஜீவன் லஷன ஜியாயே ஸ்ரீரகுவீர ஹரஷி உர லாயே
ரகுபதி கீன பஹூத் படாயீதும் மமப்ரிய ஹி பரதஸம பாயீ
ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ பச காவைம் அஸ கஹி ஸ்ரீபதி கண்டலகாவைம்
ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீசா நாரத சாரத ஸஹித அஹீசா
யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே கவி கோவித கஹி ஸகைம் கஹாம் தே
தும் உபகார ஸூக்ரீவஹிம் கீன்ஹா ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா
தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மானா லங்கேச்வர பயே ஸப் ஜஹ ஜானா
யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ
ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீம் ஜலதி லாந்தி கயே அசரஜ் நாஹீம்
துர்கம காஜ் ஜகத் கே ஜேதே ஸூகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே
ராம துவாரே தும் ரக்வாரே ஹோத ந ஆஜ்ஞா பின பைஸாரே
ஸப் ஸூக லஹை தும் ஹாரீ ஸரனா தும் ரக்ஷக காஹூ கோ டர்னா
ஆபன் தேஜ் ஸம்ஹாரௌ ஆபை தீனோம் லோக ஹாங்க்தே காம்பை
பூத பிசாச நிகட நஹிம் ஆவை மஹாவீர ஜப் நாம ஸூனாவை
நாசை ரோக் ஹரை ஸப் பீரா ஜபத நிரந்தர ஹனுமத் வீரா
ஸங்கட ஸே ஹனுமான் சோடாவை மன க்ரம வசனத்யான ஜோ லாவை
ஸப் பர் ராம் தபஸ்வீ ராஜா தின்கே காஜ் ஸகல தும் ஸாஜா
ஔர் மனோரத ஜோ கோயி லாவை தாஸூ அமித ஜீவன் பல பாவை
சாரஹூ யுக பரதாப தும்ஹாரா ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா
ஸாது ஸந்த கே தும் ரக்வாரே அஸூர நிகழந்தன ராம துலாரே
அஷ்ட ஸித்தி நவ நிதி கே தாதா அஸ்வர தீன் ஜானகீ மாதா
ராம் ரஸாயள தும்ஹரே பாஸா ஸதா ரஹௌ ரகுபதி கே தாஸா
தும்ஹரே பஜன் ராம்கோபாவை ஜன்ம ஜன்ம கே துக்க பிஸராவை
அந்த கால ரகுபதி புர ஜாயீ ஜஹாம் ஜன்மி ஹரிபக்த கஹாயீ
ஔர் தேவதா சித்த ந தரயீ ஹனுமத் ஸேயி ஸர்வ ஸூக கரயீ
ஸங்கட ஹரை மிட ஸப் பீரா ஜோ ஸூமிரை ஹனுமத பல பீரா
ஜய் ஜய் ஜய் ஹனுமான் கோஸாயீ க்ருபா கரஹூ குருதேவ கீ நாயீ
ஜோ சத பார் பாட கர ஜோயீ சூடஹி பந்தி மஹாஸூக ஹோயீ
ஜோ யஹ் படை ஹனுமான் சாலீஸா ஹோய் ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா
துளஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா
பவன தனய ஹங்கடஹரன், மங்கள மூரதி ரூப ராமலஷமன்
ஸீதா ஸஹித ஹ்ருதய பஸஹூ ஸூரபூப
ஜெய் ஸ்ரீராம்!