சுக்கிரன் 108 போற்றி!

24 October 2019 மந்திரம்
sukran.jpg ஓம் அசுர குருவே போற்றி
ஓம் அரியசக்தி வாய்த்தவனே போற்றி
ஓம் அழகனே போற்றி
ஓம் அரங்கத்தருள்பவனே போற்றி
ஓம் அந்தணனே போற்றி
ஓம் அத்தி சமித்தனே போற்றி
ஓம் அவுணரமைச்சனே போற்றி
ஓம் அந்தகனுக்குக்குதவியனே போற்றி
ஓம் ஆறாம் கிரகனே போற்றி
ஓம் ஆச்சாரியனே போற்றி
ஓம் இருகரனே போற்றி
ஓம் இந்திரியமானவனே போற்றி
ஓம் இல்லறக் காவலே போற்றி
ஓம் இரு பிறையுளானே போற்றி
ஓம் ஈர்க்கும் மீனே போற்றி
ஓம் உல்லாசனே போற்றி
ஓம் உற்றோர்க் காவலே போற்றி
ஓம் ஒரு கண்ணனே போற்றி
ஓம் ஒளி மிக்கவனே போற்றி
ஓம் கசன் குருவே போற்றி
ஓம் கசனால் மீண்டவனே போற்றி
ஓம் கலை நாயகனே போற்றி
ஓம் கலை வளர்ப்போனே போற்றி
ஓம் கருடவாகனனே போற்றி
ஓம் கமண்டலதாரியே போற்றி
ஓம் களத்ர காரகனே போற்றி
ஓம் கயமுகன் தந்தையே போற்றி
ஓம் காவியனே போற்றி
ஓம் கனகம் ஈவோனே போற்றி
ஓம் கீழ் திசையனே போற்றி
ஓம் கிழக்கு நோக்கனே போற்றி
ஓம் கிரகாதிபனே போற்றி
ஓம் சடை முடியனே போற்றி
ஓம் சயந்தி நாதனே போற்றி
ஓம் சஞ்சீவினி அறிந்தவனே போற்றி
ஓம் சந்திரன் ஆகானே போற்றி
ஓம் சத்ரு நாசகனே போற்றி
ஓம் சிவனடியானே போற்றி
ஓம் சிவனுதரத்திருந்தவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிரனே போற்றி
ஓம் சுக்கிரன் ஆனவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிர நீதிஅருளியவனே போற்றி
ஓம் சுரர்ப் பகைவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிராச்சாரியனே போற்றி
ஓம் செழிப்பிப்பவனே போற்றி
ஓம் தவயோகனே போற்றி
ஓம் ததீசியை உயிர்ப்பித்தவனே போற்றி
ஓம் திங்கள் பகையே போற்றி
ஓம் திருவெள்ளியங்குடித் தேவனே போற்றி
ஓம் துலாராசி அதிபதியே போற்றி
ஓம் திருநாவலூரில் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் தேவயானி தந்தையே போற்றி
ஓம் தூமகேதுக்கருளியவனே போற்றி
ஓம் நாடப்படுபவனே போற்றி
ஓம் நாடளிப்பவனே போற்றி
ஓம் நாற்கரனே போற்றி
ஓம் நீண்ட தசாகாலனே போற்றி
ஓம் நுண்கலைத் தேவனே போற்றி
ஓம் நெடியவனே போற்றி
 
ஓம் பரணி நாதனே போற்றி
ஓம் பல்பிறவி எடுத்தவனே போற்றி
ஓம் பத்துபரித் தேரனே போற்றி
ஓம் பஞ்சகோணப் பீடனே போற்றி
ஓம் பிரகாசிப்பவனே போற்றி
ஓம் பிருகு குமாரனே போற்றி
ஓம் பின்னும் சுழல்வோனே போற்றி
ஓம் பிள்ளை நான்குடையவனே போற்றி
ஓம் புதன் மித்ரனே போற்றி
ஓம் புகழளிப்பவனே போற்றி
ஓம் புதனருகிலிருப்பவனே போற்றி
ஓம் பூமியன்ன கோளே போற்றி
ஓம் பூரத்ததிபதியே போற்றி
ஓம் பூராட நாதனே போற்றி
ஓம் பெண்பால் கிரகமே போற்றி
ஓம் பேராற்றலானே போற்றி
ஓம் மழைக் கோளே போற்றி
ஓம் மலடு நீக்கியே போற்றி
ஓம் மரவுரி ஆடையனே போற்றி
ஓம் மாமேதையே போற்றி
ஓம் மாண்டு மீண்டவனே போற்றி
ஓம் மாய்ந்தவரை மீட்பவனே போற்றி
ஓம் மாபலியின் குருவே போற்றி
ஓம் மாலோடிணைந்தருள்பவனே போற்றி
ஓம் மீனத்திலுச்சனே போற்றி
ஓம் மிருத்யு நாசகனே போற்றி
ஓம் மோகனனே போற்றி
ஓம் மொச்சைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் யயதி மாமனே போற்றி
ஓம் யமபயமழிப்பவனே போற்றி
ஓம் ரவிப் பகைவனே போற்றி
ஓம் ரிஷபராசி அதிபதியே போற்றி
ஓம் வண்டானவனே போற்றி
ஓம் வரத ஹஸ்தனே போற்றி
ஓம் வள்ளி அதிதேவதையனே போற்றி
ஓம் வாமனரை உணர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் விடிவெள்ளியே போற்றி
ஓம் விபுதை ப் பிரியனே போற்றி
ஓம் வெண்ணிறனே போற்றி
ஓம் வெள்ளி உலோகனே போற்றி
ஓம் வெண் குடையனே போற்றி
ஓம் வெள்ளாடையனே போற்றி
ஓம் வெண் கொடியனே போற்றி
ஓம் வெள்ளித் தேரனே போற்றி
ஓம் வெண்டாமரைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் வைரம் விரும்பியே போற்றி
ஓம் ஹ்ரீம் பீஜ மந்திரனே போற்றி
ஓம் வெள்ளி நாயகனே போற்றி